CATIA V5 - Izrada kataloga standardnih dijelova

Kreiranje kataloga standardnih dijelova moguće je napraviti na dva načina: 

  • Kreiranjem jednog part-a, te na osnovu njega, uz pomoć Design Table funkcije, kreiranjem familije sličnih part-ova
  • Ubacivanjem međusobno različitih part-ova u katalog


Sljedeći primjer prikazuje kako kreirati standardni part, unijeti parametre, te pomoću parametara napraviti familiju sličnih part-ova. Zatim se part-ovi unose u katalog.

Potrebno je kreirati vijak sa standardnim parametrima prema slici dolje.

Kreiranje vijka sa standardnim parametrima

Za početak se može modelirati vijak bez parametara te iste unijeti naknadno. 

Modeliranje vijka bez parametara

Nakon što je modeliran vijak, klikom na ikonu Ikona za dodavanje parametara u CATIAi moguće je unijeti parametre. Za prvi tip parametra postavlja se String, parametar se preimenuje u PartNumber, te mu se dodijeli broj. Za parametre d, k, s, a, l potrebno je postaviti tip parametra Length i unijeti vrijednosti za prvu poziciju (npr. M6x12). Posljednji parametar, Navoj, je također tip parametra String te ima vrijednost M6. 

Dodavanje parametara u CATIAi


Nakon što su definirani svi parametri, potrebno je sve dimenzije (unutar sketch-eva ili feature-a) koje su uvjetovane parametrima povezati sa istima. Duplim klikom na dimenziju otvara se prozor Constraint Definition te desnim klikom na Value i zatim na Edit formula.

Povezivanje dimenzija s parametrima u CATIAi


Otvara se prozor Formula Editor gdje je potrebno izabrati parametar iz stabla i kliknuti OK. Parametri koje smo unijeli vidljivi su u stablu (ukoliko nisu potrebno je u Tools/Options/Infrastructure/Part Infrastructure/Display uključiti parametre i relacije kako bi bili vidljivi u stablu). 

Dodavanje parametara i relacija u CATIA stablo


Na isti način potrebno je povezati i preostale dimenzije sa parametrima. Na slici dolje visina glave vijka povezana je s parametrom k. 

Povezivanje visine glave vijka s parametrom


Za navoj je potrebno u Thread Description unijeti formulu i povezati ga sa parametrom Navoj. Duljinu navoja također treba odrediti formulom (l – a)

Dodavanje formule u Thread Description


Nakon što su dimenzije povezane sa parametrima potrebno je kreirati Design Table CATIA Design Table, pomoću koje se može kreirati familija sličnih part-ova. Klikom na ikonu Design Table  otvara se prozor u kojem treba izabrati Create a design table with current parameter values.

Kreiranje Design table u CATIAi

Klikom na OK kreira se Design Table koju je moguće editirati, te dodati nove vrijednosti parametara za cijelu familiju part-ova.

Design Table u excelu

Nakon što se popuni Excel tablica i snime podaci, pojavit će se poruka da je Design Table sinkronizirana sa Excel tablicom. Sada su u Design Table vidljivi parametri za 10 pozicija. 

Design Table s unešenim parametrima

U stablu unutar Design Table grane može se vidjeti trenutna konfiguracija koju je moguće promijeniti duplim klikom te zatim na ikonu Design Table.

Trenutna konfiguracija u CATIAi

Nakon što se izabere druga konfiguracija i potvrdi sa OK model će se ažurirati prema parametrima za izabranu konfiguraciju.

Ažuiranje modela prema parametrima

Nakon što je kreirana familija part-ova slijedi izrada kataloga. Potrebno je otvoriti novi CATIA file tipa CatalogDocument (File → New → CatalogDocument). Otvara se novi dokument sa mapom Chapter.1 koju je moguće preimenovati desnim klikom na Chapter.1, zatim na Chapter.1 object te na Definition. U desnom dijelu ekrana nalazi se alatna traka za organiziranje kataloga. Pomoću ikone Add chapter Add chapter ikona u CATIAi moguće je dodavati nove mape te na taj način strukturirati katalog.

CATIA Catalog Document

Nakon dodavanja novih mapa vidljiva je struktura kataloga.

Struktura kataloga u CATIAi

Sada je potrebno pozicionirati se u mapu Vijci te kliknuti na ikonu Add Part Family Add Part Family ikona u CATIAi. Otvara se novi prozor u kojem treba selektirati dokument (part) iz kojeg će se kreirati familija part-ova. Nakon što smo izabrali dokument isti se pojavljuje unutar File name. Naziv familije part-ova također se može promijeniti (u ovom slučaju Hexagonal Head Screws).

Kreiranje familije partova u CATIAi

Klikom na Ok generirati će se familija part-ova. Ukoliko se pozicioniramo u familiju možemo vidjeti sve part-ove (kao listu ili grafički prikazano, klikom na tab Preview).

Pregled partova u CATIAi

Unutar jedne mape moguće je kreirati više familija part-ova. Potrebno je pozicionirati se u mapu (dupli klik) te zatim kliknuti na ikonu Add Family Add family ikona u CATIAi . Otvara se novi prozor u kojem je potrebno upisati ime nove familije. U ovom primjeru dodana je familija part-ova Hexagonal Socket Head Screws što odmah postaje vidljivo u stablu.

Dodavanje imena familije partova u CATIAi

U kreiranu familiju moguće je i pojedinačno dodati part-ove klikom na ikonu Add Component Add Component ikona u CATIAi. Pojavljuje se prozor u kojem je potrebno selektirati part koji se želi ubaciti u familiju. Postupak treba ponoviti za svaki part posebno.

Dodavanje parta u familiju u CATIAi

Nakon što su se dodali part-ovi, isti su vidljivi unutar familije.

Pregled partova unutar familije u CATIAi

Katalog se snima na isti način kao i part uz razliku što će mu automatski biti dodijeljena ekstenzija catalog.


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks