Virtuelna realnost na softveru CATIA

Virtuelna realnost na softveru CATIA
Virtuelna realnost, VR (eng. Virtual Reality) je izraz koji se koristi za računarski generisana 3D okruženja koja omogućavaju korisniku pristup i interakciju sa alternativnom stvarnošću. Primenjiva je u inženjeringu, marketingu, prodaji, ljudskim resursima, za nadgledanje projekata i kolaboraciju članova tima. Ima sve širu primenu u brojnim industrijama, od automobilske i vazduhoplovne, do proizvodne industrije, energetike, arhitekture i brodogradnje.
U proces 3D projektovanja, VR uređaj uvodi još jednu dimenziju. Možete da budete u interakciji sa svojim 3D modelima, da u razmeri 1:1 ili većoj pregledate sve delove nekog sklopa i virtuelno izvršite inspekciju međusobnog položaja komponenti, vršite demontažu i montažu, merenja ili validaciju, analizirate ergonomiju itd.

CATIA na VR-u


VR uređaj:

  • predstavlja najnoviju tehnologiju u procesu razvoja korišćenjem CAD softvera
  • omogućava da virtuelno istražite, iskusite i ocenite kompletan proizvod pre izrade fizičkog prototipa ili finalnog proizvoda
  • je potpuno kompatibilan sa softverskim rešenjem CATIA V5 i  platformom 3DEXPERIENCE
  • je pristupačan i veoma lak za upotrebu

Implementacijom uređaja za simulaciju virtuelne realnosti, omogućeno je da prikazujete velike količine 3D podataka direktno u svojoj izvornoj CAD aplikaciji bez ograničenja u pogledu rezolucije, veličine, oblika i bez potrebe za konverzijom podataka, ili rizikom od gubitka istih.
Pojedinačna integracija sa softverskim rešenjima poput CATIA ili DELMIA ili implementacija na sveobuhvatnu poslovnu platformu 3DEXPERIENCE donose potpuno novi nivo iskustva i omogućavaju potpunu manipulaciju podacima i interakciju sa njima u virtuelnom modu, što rezultuje boljim razumevanjem podataka i ostavlja mogućnost maksimalnog unapređenja.

Funkcija CAD softvera je da automatizuju i dokumentuju proces projektovanja, a uređaj za virtuelnu realnost omogućava da sve isprojektovano iskusite u virtuelnom okruženju. Na taj način se preciznije i jednostavnije uočavaju nepravilnosti i prevenira izrada skupih prototipova, dok se gotovo potpuno ne otklone greške. Manje fizičkih prototipova i bolja komunikacija omogućavaju značajne uštede, brže plasiranje proizvoda na tržište, a mogućost greške je svedena na minimum.


Implementacijom VR uređaja na softversko rešenje CATIA, mogućosti projektovanja se podižu na znatno viši nivo i dobijaju novu dimenziju

Neke od glavnih prednosti implementacije VR uređaja na softver CATIA su:

  1. Pregled, analiza i validacija sklopa ili kompletnog proizvoda - VR omogućava projektantima, dizajnerima, prodajnim i marketing osobama, kupcima, da pomoću virtuelnog modela proizvoda pregledaju i analiziraju proizvod u kontekstu validacije konstrukcije i dizajna, montaže i demontaže, provere ergonomije, provere vizuelnih karakteristika,  ponašanja proizvoda itd.
  2. Unapređene metode obuka - Kompanije mogu da unapređuju metodologiju obuke svojih zaposlenih, pre finalizovanja proizvodnje i izrade prototipa, kao i nakon izrade proizvoda i njegove eksploatacije. Zaposleni mogu da steknu realan osećaj kako će proizvod izgledati i mogu efikasno da pripreme komunikaciju sa potencijalnim kupcima i edukuju tržište.

  3. Rano otkrivanje nedostataka - Kako bi se izbegli eventualni nedostaci u procesu projektovanja i omogućio redizajn pre finalizacije, VR pomaže inženjerima da identifikuju potencijalne probleme i otklone nepravilnosti. Ovo je veoma korisna fukcionalnost, jer se kroz omogućavanje preveniranja grešaka, maksimalno redukuju nepotrebni troškovi.

  4. Simulacija realnih situacija - Inženjeri mogu gotovo fizički da zakorače u svoj isprojektovani prostor i realnije iskuse delove ili proizvode. VR im na taj način pruža mogućnost da na vreme uvide sve nepravilnosti i spreče eskalaciju problema. 

  5. Poboljšana komunikacija i osluškivanje tržišta - Odobrenja u procesu projektovanja, na koja se često dugo čeka i zbog kojih proizvodni ciklus može da zakasni, se znatno brže sprovode. Projektani i kupci, odnosno naručioci posla, mogu sa različitih lokacija da pristupe istom virtuelnom svetu, što im znatno olakšava komunikaciju, razumevanje i instrukcije vezano za naknadne izmene i to u realnom vremenu i pre finalne narudžbine.


Kontaktirajte nas za više informacija o implementaciji VR uređaja na softversko rešenje CATIA