CATIA V5 - Izrada kataloga standardnih delova

Kreiranje kataloga standardnih delova moguće je napraviti na dva načina:

  • Kreiranjem jednog part-a i na osnovu njega, uz pomoć Design Table funkcije, kreiranjem familije sličnih part-ova
  • Ubacivanjem međusobno različitih part-ova u katalog

Sledeći primer prikazuje kako kreirati standardni part, uneti parametre i pomoću parametara napraviti familiju sličnih part-ova. Zatim se part-ovi unose u katalog.

Potrebno je kreirati vijak sa standardnim parametrima prema slici dole.


Kreiranje vijka sa standardnim parametrima

Za početak se može modelovati vijak bez parametara, a iste uneti naknadno.


Modeliranje vijka bez parametara


Nakon što je vijak modelovan, klikom na ikonu  Ikona za dodavanje parametara u CATIA moguće je uneti parametre. Za prvi tip parametra postavlja se String, parametar se preimenuje u PartNumber, i dodeli mu se broj. Za parametre d, k, s, a, l potrebno je postaviti tip parametra Length i uneti vrednosti za prvu poziciju (npr. M6x12). Poslednji parametar, Navoj, je takođe tip parametra String i ima vrednost M6.


Dodavanje parametara u CATIAi


Nakon što su definisani svi parametri, potrebno je sve dimenzije (unutar sketch-eva ili feature-a) koje su uslovljene parametrima povezati sa istima. Duplim klikom na dimenziju otvara se prozor Constraint Definition i desnim klikom na Value i zatim na Edit formula.


Povezivanje dimenzija s parametrima u CATIAi


Otvara se prozor Formula Editor gde je potrebno izabrati parametar iz stabla i kliknuti OK. Parametri koje smo uneli vidljivi su u stablu (ukoliko nisu potrebno je u Tools/Options/Infrastructure/Part Infrastructure/Display uključiti parametre i relacije kako bi bili vidljivi u stablu).


Dodavanje parametara i relacija u CATIA stablo


Na isti način potrebno je povezati i preostale dimenzije sa parametrima. Na slici dole visina glave vijka povezana je sa parametrom k.


Povezivanje visine glave vijka s parametrom


Za navoj je potrebno u Thread Description uneti formulu i povezati ga sa parametrom Navoj. Dužinu navoja takođe treba odrediti formulom (l – a).


Dodavanje formule u Thread DescriptionNakon što su dimenzije povezane sa parametrima potrebno je kreirati Design Table, pomoću koje se može kreirati familija sličnih part-ova. Klikom na ikonu Design Table  CATIA Design Table,  otvara se prozor u kom treba izabrati Create a design table with current parameter values.


Kreiranje Design table u CATIAi


Klikom na OK kreira se Design Table koju je moguće editovati i dodati nove vrednosti parametara za celu familiju part-ova.


Design Table u excelu


Nakon što se popuni Excel tabela i snime podaci, pojaviće se poruka da je Design Table sinhronizovan sa Excel tabelom. Sada su u Design Table vidljivi parametri za 10 pozicija.


Design Table s unešenim parametrima


U stablu unutar Design Table grane može se videti trenutna konfiguracija koju je moguće promeniti duplim klikom i  zatim na ikonu Design Table.


Trenutna konfiguracija u CATIAi


Nakon što se izabere druga konfiguracija i potvrdi sa OK model će se ažurirati prema parametrima za izabranu konfiguraciju.


Ažuiranje modela prema parametrima


Nakon što je kreirana familija part-ova sledi izrada kataloga. Potrebno je otvoriti novi CATIA file tipa CatalogDocument (File → New → CatalogDocument). Otvara se novi dokument sa mapom Chapter.1 koju je moguće preimenovati desnim klikom na Chapter.1, zatim na Chapter.1 object te na Definition. U desnom delu ekrana nalazi se alatna traka za organizaciju kataloga. Pomoću ikone Add chapter Add chapter ikona u CATIAi moguće je dodavati nove mape i na taj način strukturirati katalog.


CATIA Catalog Document


Nakon dodavanja novih mapa vidljiva je struktura kataloga.


Struktura kataloga u CATIAi


Sada je potrebno pozicionirati se u mapu Vijci i kliknuti na ikonu Add Part Family  Add Part Family ikona u CATIAi. Otvara se novi prozor u kom treba selektovati dokument (part) iz kog će se kreirati familija part-ova. Nakon što smo izabrali dokument isti se pojavljuje unutar File name. Naziv familije part-ova takođe se može promeniti (u ovom slučaju Hexagonal Head Screws).


Kreiranje familije partova u CATIAi


Klikom na Ok generiraće se familija part-ova. Ukoliko se pozicioniramo u familiju možemo videti sve part-ove (kao listu ili grafički prikazano, klikom na tab Preview).


Pregled partova u CATIAi


Unutar jedne mape moguće je kreirati više familija part-ova. Potrebno je pozicionirati se u mapu (dupli klik) i zatim kliknuti na ikonu Add Family Add family ikona u CATIAiOtvara se novi prozor u kome je potrebno upisati ime nove familije. U ovom primeru dodata je familija part-ova Hexagonal Socket Head Screws što odmah postaje vidljivo u stablu.


Dodavanje imena familije partova u CATIAi


U kreiranu familiju moguće je i pojedinačno dodati part-ove klikom na ikonu Add Component  Add Component ikona u CATIAi. Pojavljuje se prozor u kome je potrebno selektovati part koji se želi ubaciti u familiju. Postupak treba ponoviti za svaki part posebno.


Dodavanje parta u familiju u CATIAi


Nakon što su se dodali part-ovi, isti su vidljivi unutar familije.


Pregled partova unutar familije u CATIAi


Katalog se snima na isti način kao i part uz razliku što će mu automatski biti dodeljena ekstenzija catalog.


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva