Fatigue DV


eureka-logo.pngU razvoju automobilskih komponenti pod uslovima cikličnog opterećenja, procena životnog veka predstavlja važno pitanje. Budući da su mnoge od tih komponenti izložene visokim cikličnim opterećenjima, očigledno je da se pojam beskonačnog veka mora koristiti u dizajnu tih komponenti. To znači da su delovi napravljeni da bi stanje stresa tokom nametnutog cikličkog opterećenja bilo ispod granice krive izdržljivosti, tzv. SN ili Wöhler krive. Ako je komponenta opterećena ispod ove granice onda nema očekivane inicijacije pukotine zbog zamora materijala, bez obzira na broj ciklusa opterećenja.

Razvijeno je nekoliko metoda proračuna pogonske čvrstoće dinamički opterećenih konstrukcija, ali u automobilskoj industriji je najzastupljenija metoda zasnovana na Dang Van kriterijumu koji je i upotrebljen u "Fatigue DV-Plug-in" za CATIA programski paket. Prednost ovog kriterijuma je u mogućnosti procene trajne dinamičke čvrstoće za komponente podvrgnute cikličnom opterećenju što uključuje i vremenski zavisna višeosna naprezanja.FatigueDV Plug-in for CATIA omogućava inženjerima:

  • procenu izdržljivosti dinamički opterećenih numeričkih modela - model diskretizovan metodom konačnih elemenata (FEM), zasnovano na analizi zamora po Dan Van kriterijumu
  • dobijanje podataka o izdržljivosti materijala, što se inače dobija standardnim eksperimentalnim metodama.
  • procenu kvaliteta tako dobijenih rezultata
  • da naprave nužne promene nad modelom (proizvod/part) koji se oštećuje u smislu poboljšanja proizvoda/parta korišćenjem parametarske i/ili analize modifikacija bilo prilagođenim bilo komercijalnim softwerom za konačne elemente ili čak korišćenjem specijalnog optimizirajućeg pristupa proširenjem/korišćenjem programa sa drugim "state-of-the-art" softverskim alatima