R&D projekti

Program EUREKA je rezultat evropske mreže za finansiranje tehnoloških, tržišno orijentisanih projekata. Predstavlja vodeću podršku inovacijama i platformu za međunarodnu saradnju malih i srednjih preduzeća na području istraživanja, razvoja i inovacija industrije i istraživačkih centara i univerziteta svih tehnoloških sektora. 

SmartMforming sudionici projekta2016. godine CADCAM Design Centar se sa slovenačkim kompanijama Gorenje Orodjarna d.o.o. i TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o. prijavio u program EUREKA za projekat Pametni alati u vrednosti od 1.1 milion EUR, u ukupnom trajanju od 3 godine.
Oblikovanje lima predstavlja jedan od najvažnijih procesa u modernoj industrijskoj proizvodnji. U današnje vreme je veliki broj delova u autoindustriji, avionskoj industriji i u industriji kućnih aparata napravljen od lima. Procesi formiranja limova su poprilično komplikovani i zahtevaju vrlo detaljno planiranje. Tokom poslednjih nekoliko godina to je postalo još veći problem zbog sve kompleksnije konstruisanih proizvoda, visokih zahteva na kvalitetu proizvoda i razvoja novih, jako čvrstih i kvalitetnih materijala. Danas, u automobilskoj industriji više od 35% čeličnog lima se radi od čelika visoke čvrstoće i taj postotak se stalno povećava.

Glavna prednost korišćenja materijala visoke čvrstine je, na kraju, visoka čvrstina konačnog proizvoda što znači da je moguće napraviti proizvod manje gustine i manje težine. Danas postoje razne metode unapređenja formiranja lima, ali su mnoge od njih jako skupe i samo su velike kompanije u mogućnosti uložiti novac u takve tehnologije.
SmartMForming je inovativni razvojni projekat u kojem bi se mehaničke servo prese visoke fleksibilnosti zamenile presama sa senzorima koji regulišu status alata, brzinu formiranja, udar i povezuju dve ili više operacija u jednu i na taj način skraćuju vreme proizvodnje. Ideja koja stoji iza konstruiranja pametnih alata je da se svim korisnicima da mogućnost unapređenja tehnologije i pojednostvljenje celog postupka formiranja lima pomoću svega nekoliko klikova. Ideja pametnih alata je postojanje senzora i mogućnost upravljanja alatima On-line, kao i nameštanje parametara, kontrolisanje stanja alata i optimizacija procesa.


Eureka sertifikat  
eureka-logo.pngPre nego što novi proizvod krene u serijsku proizvodnju, mora proći kroz niz standardnih testova kako bi se sprečio bilo kakav propust ili kvar kasnije. Jedan od testova je i ispitivanje vibracija, gde se proizvod montira na elektro-dinamički uređaj za trešenje i izlaže vibracijama koje su sa razlogom veće od stvarnog opterećenja vibracijama tokom rada. U savremenom inženjeringu javlila se potreba za softverskim alatom koje će predvideti ponašanje proizvoda pod određenim vibracijama još u fazi projektovanja i pre nego se izradi prvi prototip. CimFat dodatak za CATIA-u procenjuje ponašanje proizvoda u CATIA okruženju pomoću "state-of-the-art" metode za zamor materijala, a pod delovanjem vibracija.

Procena ponašanja proizvoda pod delovanjem vibracija složeni je izazov, s obzirom na broj različitih vrsta opterećenja vibracijama koje se koriste za testiranje proizvoda. CimFat dodatak za CATIA-u nudi jednostavan i jasan način za analizu zamora materijala u obliku dodatne analize.Prednosti CimFat dodatka su:

  • predviđanje loma proizvoda pod određenim vibracijskim opterećenjem
  • upoređenje različitih dizajna po kriterijumu zamora materijala
  • nema promena u dizajnu u fazi prototipa i proizvodnje, a do kojih bi moglo doći zbog nepredvidivih šteta za vreme "shaker" testiranja
  • proračun zamora materijala, integrisan je u standardnoj numeričkoj analizi proizvodaeureka-logo.pngU razvoju automobilskih komponenti pod uslovima cikličnog opterećenja procena životnog veka je važno pitanje. Budući da su mnoge od tih komponenti izložene visokim cikličnim opterećenjima očigledno je da se pojam beskonačnog veka mora koristiti u dizajnu tih komponenti. To znači da su delovi napravljeni da bi stanje stresa tokom nametnutog cikličkog opterećenja bilo ispod granice krive izdržljivosti, tzv. SN ili Wöhler krive. Ako je komponenta opterećena ispod ove granice onda nema očekivane inicijacije pukotine zbog zamora materijala, bez obzira na broj ciklusa opterećenja.

Razvijeno je nekoliko metoda proračuna pogonske čvrstoće dinamički opterećenih konstrukcija, ali u automobilskoj industriji je najzastupljenija metoda zasnovana na Dang Van kriterijumu koji je i upotrebljen u "Fatigue DV-Plug-in" za CATIA programski paket. Prednost ovog kriterijuma je u mogućnosti procene trajne dinamičke čvrstoće za komponente podvrgnute cikličnom opterećenju što uključuje i vremenski zavisna višeosna naprezanja.


FatigueDV Plug-in for CATIA omogućava inženjerima:

  • procjenu izdržljivosti dinamički opterećenih numeričkih modela - model diskretizovan metodom konačnih elemenata (FEM), zassnovano na analizi zamora po Dan Van kriterijumu
  • dobijanje podataka o izdržljivosti materijala što se inače dobija standardnim eksperimentalnim metodama.
  • procenu kvalitete tako dobijenih rezultata
  • da naprave nužne promene nad modelom (proizvod/part) koji se oštećuje u smislu poboljšanja proizvoda/parta korišćenjem parametarske i/ili analize modifikacija bilo prilagođenim bilo komercijalnim softwerom za konačne elemente ili čak korišćenjem specijalnog optimizirajućeg pristupa proširenjem/korišćenjem programa sa drugim "state-of-the-art" softverskim alatima


Partnerski projekt CNC & IT Leonardo da Vinci obuhvatao je četiri srednje strukovne škole iz Slovenije, Poljske, Turske i Hrvatske, kao i partnere iz poslovnog sveta koje su slovenačka firma CADCAM Lab, španska firma Talleres Tibi i neprofitni istraživački centar takođe iz Španije.

Cilj projekta je podizanje profesionalne kompetencije i veština nastavnika i studenata partnerskih srednjih strukovnih škola, poboljšanje nastavnih planova i programa na područjima uključenim u projekt.

Projekt se provodio kroz razvoj novih proizvoda proizvedenih uz pomoć CNC tehnologije, kontrolom putem web stranice i projektovanje multimedijalnih nastavnih materijala. Novi proizvedeni proizvodi su reprezentativni suveniri regija partnerskih škola.


Saznajte više na CNCIT.EU