DELMIA Apriso

DELMIA Apriso

DELMIA Apriso je globalno rešenje za proizvodno orijentisane kompanije, koje kroz transformaciju poslovanja omogućava postizanje i održavanje kvaliteta proizvodnje. Sa softverskim rešenjem Apriso proizvođači unapređuju svoju organizaciju kako bi se brže i efikasnije prilagodili promenama. Višestruko nagrađivano, ovo softversko rešenje čvrsto povezuje proizvodne operacije i logistiku, i pruža potpuni uvid i kontrolu nad poslovnim procesima u realnom vremenu.


Apriso pomaže proizvođačima da postignu konkurentnu prednost tako što:    

 • omogućava brze reakcije na planirane i neočekivane promene·        
 • pruža potpuni uvid, kontrolu i sinhronizaciju proizvodnih operacija, kroz celu kompaniju i lanac nabavke·        
 • tesno povezuje planiranje i projektovanje sa realizacijom u realnom svetu

Kao deo Dassault Systèmes brand-a DELMIA, proizvodi kompanije Apriso obuhvataju softverska i uslužna rešenja koja funkcionišu kao platforma za upravljanje proizvodnim operacijama (eng.  Manufacturing Operations Management – MOM). Apriso Manufacturing Execution System (MES) nudi više od upravljanja ljudima, procesima i resursima za proizvodne operacije u jednoj fabrici. Apriso MES predstavlja globalno rešenje za upravljanje proizvodnjom, skladištenjem, kvalitetom, održavanjem i praćenjem procesa rada na svim lokacijama. Gotovo 100 vodećih svetskih proizvođača koristi rešenje Apriso kako bi postigli vrhunske rezultate kroz Lean Manufacturing, Six Sigma i druge metodologije za poboljšanja procesa.


Apriso Manufacturing Operations Management (MOM)

Proizvodnja se stalno transformiše primenom novih pristupa upravljanju poslovima - onim koji obuhvataju ne samo proizvodni pogon, nego i skladište i proširenu mrežu snabdevanja, sa ciljem usklađivanja tokova materijala kroz lanac snabdevanja kako bi se uklonile zalihe, poboljšao odziv na promene zahteva potražnje, dok se istovremeno kontinuirano poboljšava kvalitet i smanjuje dužina ciklusa.

Apriso Manufacturing Operations Management omogućava upravljanje proizvodnim operacijama tako da:

 • upravlja svim međuvezama i pruža sveobuhvatni sistem praćenja na nivou cele kompanije
 • pruža centralizovani izvor informacija koji omogućava sinhronizovani protok informacija za rigorozniju kontrolu nad različitim proizvodnim procesima
 • omogućava optimizovanu proizvodnju bez potrebe za štampanim dokumentima, koja koristi elektronske radne naloge, proveru i funkcionalnu koordinaciju tokom procesa proizvodnje
 • upravlja celokupnim životnim ciklusom poslovnih procesa za proizvodnju te dosledno implementira globalne procese i najbolje prakse
 • proizvođači lakše ispune svoje težnje za smanjenjem količina otpada i inventara, skraćenjem trajanja ciklusa, povećanja efikasnosti i kvaliteta kao i zadovoljstva kupac
 • pruža prave informacije pravim ljudima u pravom trenutku kako bi se donele bolje odluke o svakom aspektu proizvodnje, uključujući planiranje, analizu proizvodnih kapaciteta, obnavljanje inventara i protočno vreme (Lead Time)
 • pruža odličnu osnovu za upravljanje kvalitetom kompanije, kontinualno napredovanje i usklađenost propisa a sve u cilju smanjenja troškova
 • dostigne i više ciljeve od Lean Manufacturing i Six Sigma inicijativi kao što je održiv dugoročni razvoj

DELMIA Apriso - product overview


Apriso Manufacturing Execution System (MES)

Danas, više nego ikada, vrhunski organizovana proizvodnja zavisi od pojednostavljenja poslovanja, bilo u proizvodnom pogonu ili celom lancu snabdevanja. Danas proizvođači moraju unaprediti svoje poslovanje automatizacijom, sprovođenjem i upravljanjem kvalitetom poslovnih procesa kroz ceo sistem. To znači integraciju svih procesa koji obuhvataju lanac snabdevanja, proizvodnju, održavanje, distribuciju, kvalitet i radne operacije, bez obzira na to gde su ti objekti i operacije fizički locirani. Apriso Production je softver za proizvodnju koji pruža MES funkcionalnosti i u kombinaciji sa drugim aplikacijama programa Apriso nudi daleko kvalitetnije rešenje od tradicionalnih MES rešenja. Apriso aplikacije funkcionišu kao IT platforma koja integriše različite proizvodne procese, na svakoj od vaših lokacija, sa lancem snabdevanja. Ovaj širi pogled na MES je ono što zovemo Manufacturing Operations Management (MOM).


Kontaktirajte naš tehnički tim za više informacija