CATIA funkcionalno modelovanje - FMP (eng. Functional Molded Parts)


Funkcionalno modelovanje spada u revolucionarnu tehnologiju 3D modelovanja, koja omogućava nenadmašivu produktivnost i fleksibilnost. Pristup fleksibilne hijerarhije projektovanja ubrzava vreme izrade i projektanta oslobađa ograničenja koje je nametao pristup gde se moralo voditi računa o hijerarhiji, odnosno redosledu projektovanja.


Specifične funkcionalne karakteristike

CATIA FMP (Functional Molded Parts), je deo MCE modula (Mechanical Product Creation) i predstavlja fleksibilni i produktivni 3D paket za modelovanje, namenjen projektovanju kalupa i plastičnih delova. Kroz aplikaciju je omogućen direktan pristup nizu intuitivnih tipskih formi (feature-a) korisnih u izradi kalupa. Tu spadaju ujedno kako česte osnovne tipske forme, tako i one za dizajn šupljina kao što su Extrude, Revolve, Cut, Thicken surface, Rib, Boss, Cutout, Rest, Pocket, Grill, Reinforcement, Shell i mnoge druge.

Funkcionalno_modelovenje_tipske forme_features


Fleksibilnost i produktivnost

Zahvaljujući svom pristupu, FMP omogućava projektantima veću fleksibilnost i produktivnost. Ove funkcionalnosti se razlikuju od većine drugih (uključujući i CATIA Part Design), po tome što pomoću svake FMP funkcije možemo veoma zahtevne zadatke modelovanja izvršiti jednom operacijom, koja bi inače podrazumevala nekoliko namenskih tipskih formi. Ovaj sveobuhvatni koncept štedi znatno na vremenu prilikom izrade složenijih oblika.

 Navedimo primer funckije "Isecanja" (Cutout), jednog od nekoliko alata koji se koriste u sklopu dizajna plastičnih delova:

CATIA_V5_Cutout_feature_Isecanje


 Uštede u vremenu i složenosti postupka su čak 20 %:

 -Isecanje se koristi kada se definiše debljina zida i nema potrebe za drugačijim redosledom;

-Promena oblika se lako izvršava

-Isecanjem se menja izgled „školjkaste“ forme, dok zid ostaje netaknut

-Isečeni deo postaje zaštićen, sprečavajući dalje projektovanje u tom području

Nova dimenzija upotrebljivosti  - fokus na dizajnu

Fleksibilnost dizajna umnogome olakšava proces realizacije dizajnerske ideje. Zamislite da možete da isprojektujete sve što ste zamislili, odnosno da se fokusirate na ideju, pre nego na proces projektovanja. Ovime se značajno poboljšava produktivnost projektnog tima.

CATIA_V5_fleksibilnost_projektovanja


Hijerarhijski fleksibilno modelovanje

Od sada projektanti mogu da se fokusiraju na svoju viziju, umesto na redosled projektovanja elemenata, što je do sada predstavljalo značajno ograničenje.

Promene mogu da se vrše brzo i bezbedno, bilo kada tokom ciklusa projektovanja. Ovakav pristup u velikoj meri olakšava istovremeni inženjering, jer dizajner B može da radi na funkcionalnom delu bez razmatranja načina na koji je prethodno modelovao dizajner A.


Tehnologija gde se moralo voditi računa od redosledu:

CATIA_V5_standardno_projektovanje


Jedinstvena tehnologija zasnovana na funkcionalnom modelovanju:

CATIA_V5_hijerarhijski_fleksibilno_modelovanje

 

Pokrivenost kompletnog procesa kroz CATIA V5 integraciju

Potpuna integracija sa CATIA V5 aplikacijama obezbeđuje kompletnu pokrivenost procesa. Ovakav nivo integracije omogućava projektantu da obuhvati kompletan proces kreiranja plastičnih delova, od početnog do finalnog dizajna. Kompatibilan je sa softverima CATIA – Part Design 1, CATIA – Generative Shape Design, CATIA – Interactive Drafting i CATIA – Generative Drafting.


CATIA_V5_prednosti_funkcionalnog_modelovanja


Zašto funkcionalno modelovanje?

  • Funkcionalno modelovanje obuhvata željeno ponašanje tipskih formi
  • Minimizuje broj tipskih formi
  • Fokusira se na ŠTA želite da modelirate a NE KAKO da modelirate
  • Funkcionalno ponašanje tipskih formi se uvek zadržava u slučaju promena
  • Kamen temeljac za neposredno kolaborativno projektovanje