IMS Post Processors

IMS Post Processors

IMSpost, predstavlja najnaprednije softversko rešenje za postprocesiranje, koje podrazumeva transformaciju CAD/CAM parametara za obradu (CL) u posebne programske kodove (G/M) koje zahteva i prepoznaje NC mašina.

Sa ponuđenim katalozima standardnih postprocesora i konfiguracijom mašine, generisanje NC datoteka može početi praktično odmah.


IMSpost korisnički interfejs (sa kontrolnom listom i Windows GUI) obezbeđuje radno okruženje pogodno za besprekoran rad sa svim većim CAD/CAM sistemima i hardverskim platformama. IMS makro procesor, sa osnovnim programom za identifikaciju grešaka, pruža podršku najsloženijim postrocesorskim konfiguracijama.


IMSpost odlikuju sledeće karakteristike:

• Mašinska obrada velike brzine
• Automatska konverzija point-to-point podataka u NURBS format
• Radno okruženje definisano od strane korisnika
• Čitanje CL datoteka
• Napredna parametrizacija za više-osne mašine
• Optimizacija izlaza pomoću linearne tangentnosti
• Najsavremenija tehnologija, koja koristi C++ i Windows GUI
• Podrška svih vrsti mašina sa bilo kojim brojem osa (translacija, rotacija)
• 5-osni ciklusi bušenja
• Automatska podrška kolinearnih osa
• Korišćenje istog postprocesora za bilo koji CAM sistem ili hardversku platformu
• Jednostavan jezik i osnovni program za uklanjanje grešaka putanje alata
• Pristup svim internim postprocesorskim promenljivim i osnovnom kodu
• Sintaksu postprocesora može definisati korisnik
• Integrisana simulacija kontrolera / obrnuta post tehnologija


IMSpost Processing in CATIA V5

IMSpost virtuelni CNC kontroler omogućava potpunu analizu programskog koda i pruža tačnu sliku odstupanja alata od zadate putanje. Virtuelni kontroler obezbeđuje mogućnost rada na NC softverima svih većih proizvođača.


IMS products


Kontaktirajte nas za više informacija ili kliknite ovde