Product Synthesis

Product Synthesis

Knowledge ware predstavlja skup rešenja za pretvaranje nedefinisane geometriju u definisan i precizan model, dok DMU rešenja podržavaju simulacije kretanja složenih elemenata/sklopova u cilju donošenja bržih i tačnijih odluka konstruktora.

Širok set alata za integraciju proizvoda omogućava jednostavnu automatizaciju i proveru modela i podataka za proizvodnju.


Knowledge Expert 2 (KWE)
CATIA - Knowledge Expert 2 omogućava konstruktoru da izradi i podeli korporacijsko znanje bazirano na pravilima konstruisanja. Takođe, može da iskoristi to znanje u celoj kompaniji kako bi se osiguralo usklađivanje projektovanja sa uspostavljenim standardima. Definisana su pravila automatizacije procesa znanja kao što su: najbolje prakse, aplikacijski procesi, provera 3D modela i korekcije. Ovaj modul pruža jedinstven način određivanja korporativnih pravila i provera, koji moraju biti implementirani u celoj korporaciji, kako bi se osigurala usklađenost sa najboljom praksom. Generisani izveštaji omogućavaju krajnjim korisnicima da bolje identifikuju nepoštovanje standarda i sprovode potrebne ispravke.
Knowledge expert in CATIA V5

Knowledge Advisor 2 (KWA)
CATIA - Knowledge Advisor 2 omogućava konstruktorima i inženjerima da know-how ponovno koriste kao najbolju praksu.
Korisnici mogu da ugrade znanje u svoj dizajn kroz formule, pravila, reakcije i provere, koje se mogu ponovo koristiti u bilo kom trenutku. Ubrzavanjem istraživanja 3D modela s obzirom na pravila, CATIA - Knowledge Advisor 2 pomaže korisnicima da donose tačne odluke u kratkom vremenskom intervalu i postižu optimalne zaključke bez grešaka. Kao konačan proizvod, korisnicima se omogućava upravljanje i iskorišćavanje know-how, od parametarskih pravila i provera do naprednih povezanih reakcija između procesa.
Knowledge advisor in CATIA

Product Knowledge Template Definition 2 (PKT)CATIA – Product Knowledge Template Definition 2 omogućava korisnicima jednostavno i efikasno proširivanje inženjerskog znanja i metodologije za ponovnu upotrebu. PKT pomaže kompanijama da dele najbolje prakse i izbegnu dupliranje napora zbog nemogućnosti ponovnog korišćenja postojećeg dizajna.
Za kompanije koje sarađuju sa inostranim dobavljačima omogućena je razmena podataka o 3D modelu bez deljenja intelektualnog vlasništva nad metodologijom i pravilima konstruisanja. PKT omogućava interaktivnu izradu predloga (feature, part, assembly) koji obuhvataju geometrijske specifikacije, pridružene parametre i relacije za asocijativnu ponovnu upotrebu.
Product Knowledge template in CATIA v5

DMU Navigator 2 (DMN)CATIA - DMU Navigator 2 omogućava napredni pregled DMU-a, pakovanje i pred-montažu, koristeći optimalne mogućnosti vizualizacije, navigacije i komunikacije. Korisnicima su omogućene visoke grafičke performanse. Veliki broj alata (podrška za beleške, kreiranje hiperlinkova i animacija, alati za prezentovanje i konferencije) olakšavaju saradnju između svih članova tima koji učestvuju u kontroli DMU-a. Produktivnost korisnika poboljšana je sposobnošću automatizacije naredbi i rada na datotekama vizualizacije radi bržeg učitavanja podataka. Batch način rada može se koristiti za dalje poboljšanje upravljanja cache-om. Moguće je povezati sa CATIA V4.
DMU Navigator in CATIA V5

DMU Space Analysis 2 (SPA)
CATIA - DMU Space Analysis 2 izvodi optimalnu DMU proveru pomoću brze detekcije i analize preklapanja, napredne analize preseka, merenja, analize udaljenosti i alata za poređenje 3D geometrije. Preklapanja se mogu otkriti interaktivno ili u batch načinu rada, mogu da se analiziraju i skladište. Korisnik može dinamički da radi preseke u 3D, vrši manipulaciju preseka i sačuva rezultate za ponovnu upotrebu. Takođe su uključeni alati za analizu udaljenosti i poređenje 3D geometrije. DMU Space Analysis 2 (SPA) omogućava naprednu validaciju 3D modela osiguravajući bolje razumevanje problema, samim tim brže rešavanje istih.
DMU Space Analysis in CATIA V5

DMU Fitting Simulator 2 (FIT)CATIA - DMU fiting simulator 2 omogućava definisanje, simulaciju i analizu radova montaže/demontaže, kako bi se potvrdile performanse proizvoda u pogledu izvodljivosti operacija održavanja (montaža/ demontaža). Generiše korisne informacije o rezervaciji prostora za operacije demontaže, koje treba uzeti u obzir u budućim izmenama 3D modela. Takođe pomaže u prepoznavanju putanje kojom se demontira sklop. Ovaj modul koristan je za logistiku modela, recikliranja, servisa i održavanja proizvoda. Takođe, uz mogućnost stvaranja video zapisa koristan je za logistiku prodaje, marketinga i obuke. Može se nositi sa digitalnim modelima svih veličina, što ga čini pogodnim za sve vrste industrija.
DMU Fitting simulator in CATIA V5

DMU Kinematics Simulator 2 (KIN)CATIA - DMU Kinematics Simulator 2 definiše mehanizme za digitalne modele svih veličina preko više vrsta spojeva ili ih generiše automatski od mehaničkih ograničenja sklopa. Takođe, jednostavno simulira pokrete mehanizma pomoću manipulacije mišem, kako bi se proverili mehanizmi. Analizira ugib mehanizma proverom mogućih preklapanja i računanjem minimalnih udaljenosti. Generiše trag ili radnu zapreminu pokretnog dela za olakšavanje budućeg 3D modela. Konačno, omogućava kombinovane simulacije kroz integraciju sa drugim DMU proizvodima.
DMU Kinematics Simulator in CATIA V5

DMU Optimizer 2 (DMO)
CATIA - DMU Optimizer 2 omogućava kreiranje alternativnih prikaza proizvoda ili sklopova manje veličine, ili izradu geometrije bolje prilagođene specifičnim zahtevima. Dakle, korisnik može da kreira manje, ali tačne prikaze elemenata ili sklopova, zadržavajući samo njihov spoljni izgled. Može da generiše pojednostavljene prikaze delova koji osiguravaju zaštitu poverljivosti pri komunikaciji sa dobavljačima. Površine se mogu pretvoriti u zapremine za realnu DMU analizu. Dalji razvoj 3D modela olakšava se rezervisanjem prostora kroz radnu zapreminu ili izračunavanjem slobodne zapremine. Na kraju, svi generisani prikazi jednostavno su upravljivi, pa se mogu sačuvati i ponovno koristiti za produktivnu DMU analizu.
DMU optimizer in CATIA V5

Human Builder & Simulation (HSX)


Ljudsko biće je nestandardna i nepredvidljiva komponenta složenog sistema. Ljudske mogućnosti su glavni (ograničavajući) parametar razvoja modela. Na mnogim poljima primene postoji snažan zahtev za modeliranje fizičkih elemenata čoveka uz razvoj proizvoda.
CATIA - Human Builder & Simulation omogućava direktno kreiranje, manipulaciju i simulaciju preciznih interakcija digitalne lutke u kontekstu virtualnog proizvoda. To je jedino rešenje koje omogućava procenu i optimizaciju ljudskog položaja, vidljivosti te udobnosti direktno u okruženju razvoja proizvoda, što dovodi do brze odluke za promene u razvoju.
Human Builder Simulation in CATIA V5

Kontaktirajte naše CATIA stručnjake za više informacija