CATIA V5 – Izdelava kataloga standardnih delov

Katalog standardnih delov je mogoče izdelati na dva načina: 

  • Ustvarimo samostojen part in na osnovi njega, s pomočjo Design Table funkcije, ustvarimo družino podobnih part-ov
  • Vstavljanjem medsebojno različnih part-ov v katalog


Naslednji primer prikazuje kako ustvariti standardni part, vnesti parametre ter s pomočjo teh parametrov ustvariti družino podobnih part-ov. Zatem se part-i vnesejo v katalog.

Potrebno je ustvariti vijak s standardnimi parametri glede na spodnjo sliko.

Kreiranje vijka sa standardnim parametrima

Za začetek se lahko vijak modelira brez parametrov, ki se jih naknadno vnese. 

Modeliranje vijka bez parametara

Ko je vijak zmodeliran, je s klikom na ikono Ikona za dodavanje parametara u CATIAi mogoče vpisati parametre. Za prvi tip parametra izberemo String, parameter se preimenuje v PartNumber in se mu dodeli vrednost (P1). Za parametre d, k, s, a, l je potrebno izbrati tip parametra Length in vpisati vrednost za prvo pozicijo (npr. M6x12). Za zadnji parameter - Navoj je tip parametra prav tako String in ima vrednost M6. 

Dodavanje parametara u CATIAi


Ko so definirani vsi parametri je potrebno vse dimenzije (znotraj sketch-a ali feature-a), ki so pogojene s parametri  povezati skupaj. Z dvojnim klikom na dimenzijo se odpre okno Constraint Definition, kjer desno kliknemo na Value in zatem na Edit formula.

Povezivanje dimenzija s parametrima u CATIAi


Odpre se okno Formula Editor, kjer je potrebno izbrati parameter iz drevesa in klikniti OK. Vneseni parametri so vidni v drevesni strukturi (če niso je potrebno v Tools/Options/Infrastructure/Part Infrastructure/Display vključiti parametre in relacije, da postanejo vidni v drevesu). 

Dodavanje parametara i relacija u CATIA stablo


Na isti način je potrebno povezati še preostale dimenzije s parametri. Na spodnji sliki je višina glave vijaka povezana s parametrom k. 

Povezivanje visine glave vijka s parametrom


Za navoj je potrebno v Thread Description vpisati formulo in jo povezati s parametrom Navoj. Dolžino navoja prav tako določimo s formulo (l – a). 

Dodavanje formule u Thread Description


Ko so vse dimenzije povezane s parametri, ustvarimo Design Table in tako ustvarimo družino podobnih part-ov. Kliknemo na ikono Design Table CATIA Design Table, kjer se odpre okno, v katerem izberemo Create a design table with current parameter values.

Kreiranje Design table u CATIAi

S klikom na OK se ustvari Design Table, v katerem je mogoče spremeniti ter dodati nove vrednosti parametrov za celotno družino part-ov.

Design Table u excelu

Ko se izpolni Excel tabela in podatki shranijo, se pojavi sporočilo, da je Design Table sinhroniziran z Excel tabelo. Sedaj so v Design Table vidni parametri za 10 pozicij. 

Design Table s unešenim parametrima

V drevesu je znotraj Design Table veje vidna trenutna konfiguracija, ki jo je mogoče zamenjati z dvojnim klikom nanjo in nato na ikono Design Table.

Trenutna konfiguracija u CATIAi

Ko je izbrana druga konfiguracija in potrjena z OK, se model ažurira glede na parametre za izbrano konfiguracijo.

Ažuiranje modela prema parametrima

Ko je ustvarjena družina part-ov, sledi izdelava kataloga. Potrebno je odpreti novi CATIA file tipa CatalogDocument (File → New → CatalogDocument). Odpre se novi dokument z mapo Chapter.1, ki jo lahko poimenujemo z desnim klikom na Chapter.1, nato na Chapter.1 object ter na Definition. V desnem delu ekrana se nahaja orodni trak za organiziranje kataloga. S pomočjo ikone Add chapter Add chapter ikona u CATIAi lahko dodamo nove mape in na ta način strukturirati katalog.

CATIA Catalog Document

Po dodajanju novih map je vidna struktura kataloga.

Struktura kataloga u CATIAi

Postavimo se v mapo Vijci (Vijaki) in kliknemo na ikono Add Part Family  Add Part Family ikona u CATIAi. Odpre se okno, v katerem izberemo dokument (part), iz katerega bo ustvarjena družina part-ov. Ko smo izbrali dokument, se ta pojavi znotraj File name vrstice. Ime družine part-ov se prav tako lahko spremeni (v tem primeru Hexagonal Head Screws).

Kreiranje familije partova u CATIAi

S klikom na OK se generira družina part-ov. Če se postavimo v družino, lahko vidimo vse part-e (kot seznam ali grafični prikaz, s klikom na tab Preview).

Pregled partova u CATIAi

Znotraj ene mape je mogoče ustvariti več družin part-ov. Postavimo se v mapo (dvojni klik) in nato kliknemo na ikono Add Family  Add family ikona u CATIAi . Odpre se okno, v katerem je potrebno vpisati ime nove družine. V tem primeru je dodana družina part-ov Hexagonal Socket Head Screws, kar je takoj vidno v drevesni strukturi.

Dodavanje imena familije partova u CATIAi

V ustvarjeno družino je mogoče tudi posamezno dodati part-e. To storimo s klikom na ikono Add Component Add Component ikona u CATIAi. Pojavi se okno, v katerem je potrebno izbrati part, ki ga želimo vstaviti v družino. Postopek je potrebno ponoviti za vsak part posebej.

Dodavanje parta u familiju u CATIAi

Ko so part-i dodani, postanejo vidni znotraj družine.

Pregled partova unutar familije u CATIAi

Katalog se shrani na isti način kot part z razliko, da bo bila pripona .catalog avtomatsko dodeljena.