Fatigue DV


eureka-logo.png

V razvoju avtomobilskih komponent, ki delujejo pod pogoji cikličnih obremenitev, je ocena življenjske dobe zelo pomembna. Ker je veliko komponent izpostavljenih visokemu številu cikličnih obremenitev, je pri oblikovanju takšnih komponent potrebno uporabiti koncept neskončne življenjske dobe (trajne dinamične trdnosti). To pomeni, da so komponente konstruirane tako, da ohranjajo obremenitveno stanje po vseh prestanih cikličnih obremenitvah pod mejo trajne dinamične trdnosti tako imenovane Wöhlerjeve krivulje ali S-N krivulje. Če je komponenta obremenjena pod to mejo, se začetne mikropoškodbe ne pojavijo, tako da se tudi ne morejo razširiti do odpovedi (zloma) materiala zaradi utrujanja, ne glede na število obremenitvenih ciklov.

Več kriterijev je bilo razvitih za določanje trajne dinamične trdnosti časovno odvisno obremenjenih delov, toda najbolj uporabljan od vseh je Dang Van kriterij utrujanja materiala, ki se uporablja tudi v »Fatigue DV-Plug-in« za CATIO. Prednost tega kriterija je sposobnost, da po njem lahko določimo trajno dinamično trdnost komponent, ki so podvržene naključnim/nepredvidljivim cikličnim obremenitvam, v take obremenitve pa so vključena tudi časovno odvisna večosna napetostna stanja.
FatigueDV Plug-in for CATIA inženirjem omogoča:

  • numerično določanje trajne dinamične trdnosti časovno odvisno obremenjenega modela (modeliranega s pomočjo končnih elementov - MKE) z upoštevanjem Dang Van analize utrujanja

  • pridobivanje potrebnih podatkov o utrujanju za nove materiale z izvajanjem standardnih preizkusov

  • določanje kakovosti rezultatov, dobljenih na ta način in tako posledično

  • spreminjanje modela (sestava/dela, ki je podvržen utrujanju) na način, da izboljšamo sestav/del z uporabo parametričnih analiz in/ali analiz sprememb (modification analysis). Uporabimo lahko lastne (uporabniško definirane) MKE modele ali komercialno dostopne programe za končne elemente ali celo specializirane pristope za optimizacijo, če ta vtičnik uporabimo z ostalimi "state-of-the-art"  programskimi orodji.